OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava